Home » Articles » PANTIG: Ano ang Pantig, Kayarian, at Mga Halimbawa Nito

PANTIG: Ano ang Pantig, Kayarian, at Mga Halimbawa Nito

Ang ating wika ay hindi lamang simpleng koleksyon ng mga salita. Ito ay may malalim na estruktura at sistema, at ang isa sa mga pinaka-importante na elemento nito ay ang pantig. Ito’y lubhang napakahalaga upang makabuo ng mga salita at pangungusap. Sa artikulong ito, ating aalamin ang kahulugan, kayarian, at mga halimbawa nito.

Mga Nilalaman

Ano ang Pantig?

Ang pantig o syllable sa wikang Ingles ay ang galaw ng bibig at dila na may kaakibat na tunog mula sa lalamunan, o ang tuluy-tuloy na daloy ng tinig sa pagbigkas ng isang salita. Ito ang pinakamaliit na yunit ng tunog na binubuo ng isang patinig, na maaaring may kasamang katinig.

Mga Halimbawa ng Pantig na Salita

Ang mga salitang Filipino ay binubuo ng iba’t ibang bilang ng mga pantig. Ang bilang ng pantig sa isang salita ay maaaring magdulot ng iba’t ibang kahulugan at intonasyon. Narito ang ilang mga halimbawa:

Mga Salitang may Isang Pantig

 • tsek
 • bus
 • tren
 • ka
 • trak
 • bag
 • po
 • mas
 • nars
 • bra

Mga Salitang may Dalawang Pantig

 • ba-go
 • ta-o
 • ka-yo
 • ha-yop
 • lu-pa
 • ba-to
 • si-ko
 • o-ras
 • pak-sa
 • pa-yong

Mga Salitang may Tatlong Pantig

 • ka-ha-pon
 • ma-ya-man
 • pa-ya-so
 • a-ni-no
 • ba-ku-law
 • a-ba-ka
 • ka-mo-te
 • la-me-sa
 • sar-di-nas
 • ka-la-baw

Mga Salitang may Apat na Pantig

 • ka-i-bi-gan
 • nag-la-la-ro
 • pi-nag-big-yan
 • ka-sin-ta-han
 • pa-a-ra-lan
 • o-pi-si-na
 • ka-lu-lu-wa
 • ba-ya-ni-han
 • e-le-pan-te
 • mag-sa-sa-ka

Mga Salitang may Limang Pantig

 • nag-ka-tu-lu-yan
 • i-pag-la-la-ba
 • ka-li-ga-ya-han
 • pa-nan-da-li-an
 • mag-ka-i-bi-gan
 • pa-la-is-da-an
 • nag-ba-ba-nga-yan
 • mag-ka-sin-ta-han
 • i-pag-ka-lo-ob
 • mag-pa-pa-ka-in
Mga Halimbawa ng Pantig na Salita
 • Save

Kayarian ng Pantig o Pormasyon ng Pantig

Mayroong sampung pormasyon ng pantig. Ito ay ang mga sumusunod:

Patinig (P)

 • Halimbawa:
  • i-tak
  • a-raw
  • u-lo
  • i-bon
  • u-sa
  • a-ma

Katinig-Patinig (KP)

 • Halimbawa:
  • bo-la
  • re-lo
  • ka-pe
  • ba-so
  • ta-bo
  • pu-go

Patinig-Katinig (PK)

 • Halimbawa:
  • ok-to-pus
  • ak-lat
  • is-da
  • as-wang
  • is-la
  • es-tu-dyan-te

Katinig-Patinig-Katinig (KPK)

 • Halimbawa:
  • pis-ta
  • bun-dok
  • bin-ta-na
  • tat-su-lok
  • sin-tas
  • kan-ta

Patinig-Katinig-Katinig (PKK)

 • Halimbawa:
  • eks-tra
  • ins-tru-men-to
  • eng-kwen-tro
  • ang-kan
  • ins-ti-tus-yon
  • eks-pres-yon

Katinig-Katinig-Patinig (KKP)

 • Halimbawa:
  • tra-ba-ho
  • pro-tes-ta
  • gri-po
  • blu-sa
  • pru-tas
  • tsi-ne-las
  • plu-ma

Katinig-Katinig-Patinig-Katinig (KKPK)

 • Halimbawa:
  • pras-ko
  • trum-po
  • plas-tik
  • krus
  • plan-tsa
  • tren
  • pres-ko

Katinig-Katinig-Patinig-Katinig-Katinig (KKPKK)

 • Halimbawa:
  • bleyd
  • tsart
  • klerk
  • trans-por-tas-yon

Katinig-Patinig-Katinig-Katinig (KPKK)

 • Halimbawa:
  • tang-ke
  • re-port
  • bang-ko
  • tung-ku-lin
  • kard
  • nars
  • keyk

Katinig-Katinig-Patinig-Katinig-Katinig-Katinig (KKPKKK)

 • Halimbawa:
  • shorts
Kayarian ng Pantig o Pormasyon ng Pantig
 • Save

Ang pagkaunawa sa pantig ay isang mahalagang hakbang patungo sa mas epektibong komunikasyon. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang mga salita na ginagamit natin sa pang-araw-araw na talastasan. Umaasa kami na nawa, sa pamamagitan ng artikulong ito, ay mas lalong naiintindihan mo ang kahalagahan ng pantig sa wika at panitikan.

Inaanyayahan ka namin na ibahagi ang artikulong ito sa iyong mga kaibigan at kaklase upang sila rin ay matuto sa araling ito. Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

0 Shares
Share via
Copy link